Versterking

De effecten van de aardbevingen brengen bewoners in Groningen in gevaar. Huizen kunnen instorten. Dat kan door een zware beving; deskundigen zeggen dat een beving van kracht 5 op de schaal van Richter mogelijk is, zo’n 50 maal sterker dan de beving van Huizinge. Dat kan echter ook door de stapeling van allerlei schades door zwakkere bevingen, als het huis constructief slecht is. Ter wille van de veiligheid moeten onveilige woningen daarom worden versterkt zolang de aardbevingen voortduren.

Wat wil de GBB concreet?

  • Zolang de aardbevingen nog doorgaan, dient de kans op het instorten van huizen zo klein mogelijk te worden, even groot als in de rest van Nederland.
  • Zolang de aardbevingen nog doorgaan moeten alle onveilige huizen worden versterkt. Of een huis onveilig is, kan alleen worden bepaald door dit te inspecteren en constructief te Het komt er op neer dat alle huizen in het gebied waar aardbevingen voorkomen of effect hebben, geïnspecteerd moeten worden.
  • De zogenaamde “Hazard and Risk Assessment” (HRA) methode van de NAM, ontwikkeld om een schatting te krijgen van het aantal onveilige woningen, mag niet worden gebruikt om te bepalen of een specifiek huis onveilig is. Daar is de methode niet voor geschikt.
  • De regio (bestuurders en maatschappelijke organisaties) dient een belangrijke rol te krijgen bij het bepalen van de randvoorwaarden van de versterkingsoperatie (normen, prioritering, snelheid, in te zetten capaciteit, budgetruimte). De concrete versterkingsplannen worden per gemeente door de lokale stuurgroepen bepaald en door een Uitvoeringsorganisatie (UO, nu nog het NCG) worden uitgevoerd. Deze moet een maximale slagkracht te hebben.
  • Uiteindelijk bepaalt de eigenaar of zijn of haar pand versterkt wordt. Hij moet tevens akkoord gaan met het concrete versterkingsplan van zijn pand, dat het UO, in overleg met hem, heeft vastgesteld.
  • Als er sprake is van een gebiedsgericht versterkingsplan, bijvoorbeeld in een dorp of wijk, dient dit plan in samenspraak met de bewoners ontwikkeld te worden.
  • Bewoners die zich niet veilig voelen, moeten een versnelde inspectie kunnen krijgen.